Exhibition photograph: "Isamu Noguchi," Mitsukoshi Department Store (August 18 - 27, 1950)

Exhibition photograph: "Isamu Noguchi," Mitsukoshi Department Store (August 18 - 27, 1950)

Identifier
EM5552