Exhibition photograph: Isamu Noguchi, Mitsukoshi Department Store (August 18 - 27, 1950) - Photograph: Isamu Noguchi, image 1
Exhibition photograph: Isamu Noguchi, Mitsukoshi Department Store (August 18 - 27, 1950) - Photograph: Isamu Noguchi, image 2
  • Thumbnail: Exhibition photograph: Isamu Noguchi, Mitsukoshi Department Store (August 18 - 27, 1950) - Photograph: Isamu Noguchi, image 1
  • Thumbnail: Exhibition photograph: Isamu Noguchi, Mitsukoshi Department Store (August 18 - 27, 1950) - Photograph: Isamu Noguchi, image 2

Exhibition photograph: "Isamu Noguchi," Mitsukoshi Department Store (August 18 - 27, 1950) - Photograph: Isamu Noguchi

Identifier
EM3745